DOG PILE PAGE 6 - 2013
GAMBLE FAMILY - OK
OWENS FAMILY - ARKANSAS
LEWIS FAMILY - OK
JEANETTA - TX
VANKOOTEN_ARKANSAS
GIANNA_HONEY_ARKANSAS
TORI - OK
TARYN - ARKANSAS
CRYSTAL - ARKANSAS
BAUMAN FAMILY  - ARKANSAS
KROLL - STONE FAMILY - OKLAHOMA
PAXTON - FLORIDA
Brian_Brittany_Florida.
Mac_Oklahoma
THERESA FROM ARKANSAS
JOHNSON FAMILY OKLAHOMA
FREE FAMILY - OKLAHOMA
KEENER FAMILY - OKLAHOMA
SANDY - ARKANSAS
BRAD AND JANIE OKLAHOMA
REBEKAH_TEXAS
YOUNG FAMILY - OKLAHOMA
HERBERLE_FAMILY-TEXAS
DEBBIE_ARKANSAS
LINDA_ARKANSAS
HERCHMAN_FAMILY_OKLAHOMA
KAY_ARKANSAS
ROTH_FAMILY_OKLAHOMA
RANDI_OKLAHOMA
STERLING_OKLAHOMA